تبلیغات
بوی جوی مولیان

بوی جوی مولیان

شیطان کنسرت می گذارد

مقدمه ای بر موسیقی و روان

 

 

استعمارگران ازموسیقی برای رسیدن به اهداف سیاسی واقتصادی خود استفاده می کنند. آنهامیخواهند با وسایل گوناگون که یکی از آنها موسیقی است دردنیای جدید که خودمی گویندعصرآزادی  ودموکراسی است؛ بردگی جدیدی به وجود آورند.

 موسیقی چیست؟

« موسیقی عبارت ازاصوات وآهنگهایی است که انسان را در عالمی که برای وی قابل توصیف نیست سیر می دهد وچنان براعصاب آدمی مسلط می شود که گاهی می گریاند وگاهی می خنداند؛ گاه اعضا وجوارح انسان را بدون اختیار خودش به حرکت در می آورد وزمانی تهییج عشق وشهوت می کند وآدمی را برده خود ساخته وبراعصاب عقل وفکروروانش حکومت میکند.»1

شیطان کنسرت می گذارد

مقدمه ای بر موسیقی و روان

 

 

استعمارگران ازموسیقی برای رسیدن به اهداف سیاسی واقتصادی خود استفاده می کنند. آنهامیخواهند با وسایل گوناگون که یکی از آنها موسیقی است دردنیای جدید که خودمی گویندعصرآزادی  ودموکراسی است؛ بردگی جدیدی به وجود آورند.

 

مقاله حاضر صرفاً نگرشی است گذرا درمورد تأثیرات روانی موسیقی وهمچنین چگونگی پیشبرد اهداف استعمارگران به وسیله این ابزار وپیامدهای آن وموسیقی را درابعاد دیگر از جمله فقهی بررسی نمی کند.

 

 

 موسیقی چیست؟

« موسیقی عبارت ازاصوات وآهنگهایی است که انسان را در عالمی که برای وی قابل توصیف نیست سیر می دهد وچنان براعصاب آدمی مسلط می شود که گاهی می گریاند وگاهی می خنداند؛ گاه اعضا وجوارح انسان را بدون اختیار خودش به حرکت در می آورد وزمانی تهییج عشق وشهوت می کند وآدمی را برده خود ساخته وبراعصاب عقل وفکروروانش حکومت میکند.»1

 

کلیه روان شناسان ودانشمندان فیزیولوژی معتقدند که هیجانات روحی ، مادرهمه بیماریهاست . التهاب وهیجان هنگامی که درانسان پیدا شد همانند آتشی است که شعله های آن وجود صاحبش را خاکستر می کند و بیماریهای قلبی ،عصبی،زخم معده ،جنون ودیوانگی همه از هیجان سرچشمه می گیرد .

 

دکتر «ژوزف مونتاگر » می گوید: «آنچه می خورید باعث زخم معده نمی شود  بلکه آنچه شما را می خورد مانندعصبانیت وهیجان عامل زخم معده است.» 2

 

به تصدیق کلیه روان شناسان جهان، موسیقی عامل  هیجان است. صرف نظر ازآنچه دانشمندان گفته اند این مسئله یک مطلب تجربی است. هر کس به موسیقی گوش داده است می داند موسیقی دارای هیجان است ودر اصل همان هیجان است که باعث لذت انسان می گردد . بنابراین هیچ کس منکرلذت موسیقی نیست اماهمین موسیقی گاهی چنان انسان را به هیجان می آورد که ازحال طبیعی خارج می کند وبرای آن نمونه های فراوانی است : «پس از پایان یکی ازبرنامه های (بیتل ها ) برای اولین بار(هیستری ) دسته جمعی به جوانان حاضردرکنسرت دست داد. جوانان که از موسیقی پر هیجان آنها عاصی شده بودند به خیابانها ریختند ،اتومبیلها را آتش زدند؛ شیشه های مغازه ها راشکستندوتعداد135 نفر از آنها از فرط هیجان غش کردند که به بیمارستان منتقل شدند. دریکی دیگر ازبرنامه های بیتلها در « گلاسکو» 300 نفردختریک جا غش کردند.»3

 

 

ابزاراستعمار:

استعمارگران ازموسیقی برای رسیدن به اهداف سیاسی واقتصادی خوداستفاده می کنند.آنها میخواهند با وسایل گوناگون که یکی ازآنها موسیقی است دردنیای جدید که خود می گویندعصرآزادی ودموکراسی است؛بردگی جدیدی به وجود آورند...گویا موسیقی بهترین ابزار کار ودقیق ترین وسیله استعمارگران بشری است که به منظورسلب آزادی قوای فکری ،ناتوان ساختن اعصاب ،محو اخلاق وآداب،از بین بردن عقاید صحیح وجانشین کردن عقاید شیطانی ،ایجاد سستی وبی حالی ،تشویش خاطر وابتلا به بیماریهای روانی مورداستفاده قرار می گیرد که دراینجا به تشریح یک نمونه از فرهنگ زدایی ،اخلاق ستیزی وتزریق عقاید شیطانی می پردازیم :

 

 

شیطان درموسیقی(پیامهای پنهانی):

درغرب سال 1950را سال تولد ونزول رسمی شیطان بوسیله موسیقی نامیده اندودر همین سال بود که گروه « بیتل ها » و« الویس پریسلی »که از شعبات گروه «راک اندرول »هستند شروع به کارکردند ومروج این مکتب (شیطان پرستی ) شدند.

 

این گروهها برطبق گفته ها ونوشته هایشان، نفس وزندگی خودرابه شیطان سپرده اند وشیطان راچون خدای خود می پرستند وخدمت  می کنند ودربیانیه های خود اعلام کرده اند که شیطان نیز به آنان قدرتی داده است تا بوسیله آن معجزاتی انجام دهند که باعث خودکشی اشخاصی می شوند که برای شنیدن کنسرت آنها می آیند .

 

این گروههای شیطانی قادرند که به وسیله کنسرتی که اجرا میکنند مردم را به صدمه زدن به خود وحتی خود کشی ترغیب کنند. مثلا در مورد گروه « پینک فلوید » میانگین خود کشی یا صدمه رساندن شدید به خود، بعد از هر اجرای این گروه 15تا20نفر می باشد .

 

گروههای شیطان پرست را به طور کلی به عنوان گروه «راک اندرول» می شناسند که خود این گروه به گروههای کوچکترتقسیم میشود . مثل : جمعه سیاه ،سنگهای غلطان ،پینک فلوید ،وسپ«WASP» (که نام خود را از حروف اول جمله  We Are Satan People «ما امت شیطان هستیم» گرفته اند وبوسه «kiss» که به «لژیونرشیطان» ملقب است واین لقب به خاطر وحشی گری زیاد ،ازطرف گروههای شیطان پرست دیگربه آنها داده شده است.

 

علائمی که این گروهها برای نیرو گرفتن از آن استفاده می کنند عبارت است از:صلیب برعکس ،ستاره (مانند ستاره هایی که شلوارهای جین و لی وارداتی است)،ستاره اسرائیل و...که نمونه بارز این علائم را درکلیسای شیطان پرستان درنیویورک می توان دید که به صورت یک صلیب بزرگ وبرعکس می باشد ،اما درمورد مفاهیم وپیامهای این آهنگها ،می توان گفت این آهنگها ،بر پایه کفربه خدا وانبیای الهی ونفی عدالت ومحبت خدا ،دعوت به زنا وسکس ،مواد مخدر،خودکشی وقتل می باشد.

 

این پیامها با صدای بسیارضعیف وکوتاه در پس زمینه نوار ضبط می شود که گوش قادر به شنیدن مستقیم آنها نیست . اگردرحالت طبیعی شنیده شود ،چیزی از پیام را نمی توان شنید وفقط متن ساده نوار شنیده خواهد شد وازقدرت شیطانی خفته درپشت نوارآگاه نمی شویم .

 

«ویلیام دورل » دکتر مغزدرطی تحقیقات چهارده ساله خود می نویسد:«درمغزانسان دستگاهی مانند کامپیوتر وجود دارد که اطلاعات غیر منطقی ومستقیم راازمغز دور می کندوانسان را وا می دارد تا این اطلاعات را فراموش کند ولی اگر هر گونه اطلاعاتی به بخش خاصی از مغز برسد،در مغزدستگاهی مانند کامپیوتر وجوددارد که اطلاعت غیر منطقی ومستقیم را از مغز دورمی کندوانسان راوا دار می کند تااین اطلاعات رافراموشی کند ...ولی اگرهرگونه اطلاعاتی به بخش خاصی ازمغز برسد مغز آن را بدون چون وچرا پذیرفته وجزء قواعد روزمره خود قرار می دهد ...بااین روش می توان به سادگی اطلاعات خاصی راوارد سیستم اطلاعاتی مغز کرد ، بدون این که شخص درموقع شنیدن متوجه پیام درونی آن شود . این سیستم اطلاعاتی وگیرنده پیامها رادراصطلاح «subliminal programe » می گویند (پیامهایی که گوش نمی شنود ولی مغزآنها رادریافت می کند.) »

 

یک مورد واقعی برای تأثیر سریع وغیر قابل انکار این گونه پیامها برمغز: دریکی ازسینماهای نیویورک درطی پخش یک فیلم خاص، میزان خرید نوشابه «کوکا کولا» و«پاپ کورن » به چندین برابر حالت عادی می رسید . دلیل آن این بود که:صحنه قابل دیدن دریک لحظه برای چشم در روی نوار فیلم 5یا6قاب است؛طراح این کار بین هر 16قاب یک اسلاید کارگذاشته بود که روی آن نوشته بود نوشیدن کوکا کولاوخوردن پاپ کورن لذت بخش است ، دیدن این اسلاید برای چشم غیر ممکن است  واین قضیه زمانی لو رفت که فیلم روی یکی از همین اسلاید ها پاره شد واین عبارت روی سینما دیده شد که البته کار به دادگاه کشیده شد.این نمونه نشانگرقدرت مغزانسان است که از هر کامپیوتر سریع تر ودقیق تر عمل می کند .

 

حال که با چگونگی دریافت پیامهای پنهانی پشت آهنگهاآشنا شدید چند نمونه ازپشت آهنگهای مشهور را می آوریم : «منظورازپشت آهنگ :همان نواروقتی از انتها به ابتدا وبا دور کند پخش شود،مضمونی کاملا شیطانی به گوش خواهد رسانید.»

 

 آهنگ «لایس لابونیتا»از«مدونا » که جاهایی ازاین آهنگ به زبان اسپانیولی خوانده می شود وکلمه «« گومو برگن» تکرارمیشود که پشت نوار این عبارت «به من شیطان گوش بده »می باشد .

 

 درنوار کاست دیگری چنین خوانده می شود :«...بوی عطر تو چه دلپذیره...» وپشت آهنگ این عبارت «...شیطان خداوند ماست...» می باشد.

 

 


پی نوشتها:

 

1.  علم الهدی،سیدمرتضی ؛ سازوآواز، ص5.

2.  جوهری زاده ، سید محمدرضا؛ موسیقی ازنظردین ودانش ، چاپ دوم ، ص13.

3.  عبداللهی خوروش ،حسین ؛ تأثیر موسیقی برروان واعصاب ، ناشر: بنگاه مطبوعاتی مطهر اصفهان.

 

 


منابع :

 

1.  توسلی ، بابک ؛ مقاله شیطان درموسیقی غرب ، نشریه نگاه تازه ، شماره سوم وچهارم ، ص147.
طبقه بندی: سلامت روان،
[ دوشنبه 14 آبان 1386 ] [ 07:11 ق.ظ ] [ سرجامه ]
درباره وبلاگ

از زمین تا آسمان آه است می دانی چرا؟

یک قیامت گریه در راه است می دانی چرا؟

بر سر هر نیزه خورشیدی ست یک ماه تمام

بر سر هر نیزه یک ماه است می دانی چرا؟

نویسندگان
موضوعات وب
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

فال انبیاء


كد ماوس